چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲
با تلاش کارشناسان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت گرفت؛


شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛